Aktualności i wiadomości

XXI Konkurs Palm Wielkanocnych w Gminie Chełmiec

Termin konkursu: 30 - 31 marca 2015 r.

I. CELE KONKURSU

 • kultywowanie tradycji święcenia Palm Wielkanocnych
 • kultywowanie danych wzorów wykonania palm
 • wyłonienie najlepszych twórców w tej dziedzinie
 • promocja dorobku gminy Chełmiec
 • aktywizacja życia kulturalnego w gminie Chełmiec

II. ZASADY OGÓLNE

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Chełmiec
 2. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną palmę.
 3. Każda palma musi być podpisana (taka informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora, numer telefonu).
 4. Niezwykle ważnym dla kontynuowania tradycji wielkanocnych jest aby dzieci wykonywały palmy samodzielnie.
 5. W przypadku gdy dziecko nie wykonało palmy samo należy wpisać również pod czyją opieką została ona wykonana. Taka informacja nie obniży punktacji, a pozwoli na wiarygodną i rzetelną ocenę prac.
 6. Palmy przeznaczone do Konkursu (podpisane!) należy pozostawić w kościołach.
 7. Prace nie podpisane nie podlegają ocenie.

III. OCENA

 1. Oceny przedłożonych do konkursu palm dokona powołana przez organizatora Komisja w dniach 30 – 31.03.2015r.
 2.  Zastosowane do budowy palm materiały konstrukcyjne (np. drzewo wierzbowe lub laskowe), dodatki (np. gałązki barwinku lub mirtu), zdobnictwo (np. kolorowa bibuła) winny być zgodne z miejscową tradycją.
  Koniecznym jest użycie do budowy palmy gałązek wierzbiny, tzw. „bazi”.
 3. Kolejnymi kryteriami które wykorzystane będą przy ocenie palm jest precyzja i wartość artystyczna.
 4. Wyklucza się korzystanie z materiałów współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, druty, taśmy samoprzylepne, itp.) oraz zdobienia palemkami wileńskimi oraz kłosami zbóż.
 5. Palmy będą oceniane w kategoriach: małe, średnie i wysokie.
 6. Werdykt Komisji jest nieodwołalny, niezaskarżalny i ostateczny.

IV. NAGRODY

1.   Organizatorzy przewidują nagrody dla wykonawców najlepszych palm.

2.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGA:

 • Nie odebranie nagrody pieniężnej w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników oznacza wygaśnięcie prawa do jej odbioru i wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia leżące po stronie uczestnika nagrodzonego w konkursie.
 • Do odebrania nagrody niezbędny jest dowód tożsamości osoby odbierającej.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach

Klęczany 1

33 - 394 Klęczany

www.gok.chelmiec.pl email: gok@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy 18/443 33 73

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Współorganizatorzy :

Parafie Rzymskokatolickie z terenu Gminy Chełmiec

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

 

WZÓR METRYCZKI OPISU PALMY